61. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด”

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 เดซิเบลเอ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 55.6 เดซิเบลเอ โดยทุกพื้นที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยพื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่เกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2561 มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยพื้นที่ทั่วไปสูงสุดในรอบ 10 ปี

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562